menuBttnsearchBttnemailBttn

Dyslexiezorg Vught

Handleiding toegang tot dyslexie zorg basisscholen gemeente Vught
1.De school handelt volgens het bestaande Protocol Leesproblemen en Dyslexie (basisondersteuning voor de leerling).

2.Als de school – op basis van dit protocol- alle stappen heeft gezet t.a.v. de lees-/spellingproblemen van de leerling, maakt de school, in overleg met de ouders, de kritische afweging of het kind in aanmerking zou kunnen komen voor een nader onderzoek naar / diagnose voor dyslexie. Het moet dan gaan om zgn. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).

3.Als dit aan de orde is en de school het hierbij behorende “Leerlingdossier Dyslexie” (versie januari 2015!) heeft ingevuld, dient dit eerst toegestuurd te worden naar het  “Dyslexieteam”  (e-mail: dyslexieteam@demeierij-po.nl ), inclusief alle bij dit dossier behorende bijlagen. Een dyslexie-deskundige zal het dossier screenen en hierop feedback geven aan de IB-er. (NB: het juiste format voor het leerlingdossier is te downloaden van de website van Masterplan Dyslexie: www.masterplandyslexie.nl (zie dossiers).

4. Een dyslexie-deskundige (Karin van der Kallen ) screent het dossier.

5. Het dyslexieteam stuurt na een positieve screening de school het leerlingdossier retour met daarbij ter informatie een standaardbriefje dat het dossier gecheckt en akkoord bevonden is. De school hoeft vervolgens niets meer te doen, dan op verzoek van ouders het leerlingdossier aan hen te verstrekken. Indien er geen positieve screening is geeft het dyslexieteam hierover feedback aan de IB-er. 

6. Na een positieve feedback door het dyslexieteam stuurt het dyslexieteam ( Karin van der Kallen) een akkoord per email rechtstreeks naar het BJG van Vught: wegwijs@vught.nl       

7. Wegwijs+ zorgt voor het afgeven van een verleningsbesluit dyslexiezorg. (Voor de diagnose van dyslexie en -indien de diagnose EED wordt gesteld- voor behandeling.)  De ouders ontvangen dit besluit per post.

8.Vervolgens kunnen de ouders met dit verleningsbesluit een zorgaanbieder kiezen die door de gemeenten gecontracteerd is. Dit is na te vragen bij de zorgaanbieder. Wanneer ouders een niet gecontracteerde zorgaanbieder kiezen, kan geen vergoeding van onderzoek en/of behandeling plaatsvinden.

9.De school verstrekt , indien gewenst, aan de ouders  het leerlingdossier zodat ouders dat aan de zorgaanbieder kunnen overhandigen. De school kan het dossier ook rechstreeks aan de zorgaanbieder overhandigen.

10.Van de zorgaanbieder wordt verwacht dat zij tijdens de behandeling samenwerken/afstemmen met de betreffende school.

11.Als er geen diagnose EED kan worden gesteld, koppelt de zorgaanbieder het resultaat (verslag) van het onderzoek terug naar ouders. Zij (de ouders) kunnen hierover vervolgens in overleg treden met de school. Ouders kunnen er dan overigens natuurlijk altijd voor kiezen de behandeling te laten plaatsvinden, echter dit is dan op eigen kosten.