menuBttnsearchBttnemailBttn

Dyslexiezorg Haaren

1.De school handelt volgens het bestaande Protocol Leesproblemen en Dyslexie (basisondersteuning voor de leerling).

2.Als de school – op basis van dit protocol- alle stappen heeft gezet t.a.v. de lees-/spellingproblemen van de leerling, maakt de school, in overleg met de ouders, de kritische afweging of het kind in aanmerking zou kunnen komen voor een nader onderzoek naar / diagnose voor dyslexie. Het moet dan gaan om zgn. Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED).

3.Als dit aan de orde is en de school het hierbij behorende “Leerlingdossier Dyslexie” (versie januari 2015!) heeft ingevuld, dient dit eerst toegestuurd te worden naar het  “Dyslexieteam”  (e-mail: dyslexieteam@demeierij-po.nl ), inclusief alle bij dit dossier behorende bijlagen. Een dyslexie-deskundige zal het dossier screenen en hierop feedback geven aan de IB-er. (NB: het juiste format voor het leerlingdossier is te downloaden van de website van Masterplan Dyslexie: www.masterplandyslexie.nl (zie dossiers).

4.Na een positieve feedback mailt de school, mede namens de ouders, de aanvraag naar het BJG van de gemeente Haaren.  E-mail: bjg@Haaren.nl  Deze  aanvraag dient te bestaan uit 2 delen:

  • het door de ouders ingevuld en ondertekend verkort klantplan (bijgevoegd)
  • de akkoordverklaring van het Dyslexieteam.

5.De gemeente checkt dan of het dossier al “positief gescreend” is, en zo ja zorgt zij voor het afgeven van de positieve “beschikking” voor dyslexiezorg. Deze beschikking (in 1e instantie bedoeld voor de diagnosestelling en -als de diagnose EED wordt gesteld- ook voor de behandeling) krijgen de ouders toegestuurd (per post).

6.Voor dit traject (onderzoek/behandeling) kiezen de ouders zelf een dyslexie-zorgaanbieder”. Zie hiervoor de lijst met alle door de gemeenten gecontracteerde zorgaanbieders. Wanneer ouders een andere zorgaanbieder kiezen (dan op deze lijst staan), kan geen vergoeding van onderzoek en/of behandeling plaatsvinden.

7.De scholen, die het Leerlingdossier conform stap 3 hebben laten screenen door het Dyslexieteam, hoeven het dossier en de bijlagen niet naar de zorgaanbieder te sturen: hier zorgt de screener voor. De school geeft aan Winnie en het Basisteam jeugd en Gezin door welke zorgaanbieder door de ouders gekozen is. De ouders dienen ervoor te zorgen dat de bijbehoren beschikking van de gemeente ook bij de gekozen zorgaanbieder terecht komt

8.Nadat de zorgaanbieder het “Leerlingdossier Dyslexie” met de bijlagen én de beschikking in zijn bezit heeft, kan deze het diagnostisch onderzoek uitvoeren. Indien de diagnose Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) gesteld is, kan de hierbij behorende behandeling starten. Dit geldt voor kinderen vanaf 7 jaar in het primair onderwijs (start voor het 13e jaar) en voor leerlingen van tot en met 13 jaar in het speciaal onderwijs. Van de zorgaanbieder wordt verwacht dat zij tijdens de behandeling  samenwerken/afstemmen met de betreffende school.

9.Als er geen diagnose EED kan worden gesteld koppelt de zorgaanbieder het resultaat (verslag) van het onderzoek terug naar ouders. Zij (de ouders) kunnen hierover vervolgens in overleg treden met de school. Ouders kunnen ouders er dan overigens toch voor kiezen behandeling te laten plaatsvinden op eigen kosten.